United Screens Privacy Policy

Download United Screens Privacy Policy as PDF here.


UNITED SCREENS INTEGRITETSPOLICY

INLEDNING

Vi tycker att din personliga integritet är viktig. Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg med hur vi behandlar uppgifter om dig och vi vill därför informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD INNEBÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter, eller uppgifter som i kombination med annan information kan bli personuppgifter, är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om IP-nummer eller liknande. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig är det företag som bestämmer varför och på vilket sätt som dina personuppgifter behandlas.

U Screens AB, org.nummer: 556921-4330, Kammakargatan 23, 111 60 Stockholm

U Screens Finland Oy, org.nummer: 2659789-6, Luotsikatu 5, 00160 Helsinki

United Screens Filial Norge, org.nummer: 915 625 916, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo

United Screens Filial Danmark, [CRM.nr] filial af U Screens AB, CRM-nummer: 39819430 Kompagniestræde 14D, 1208 Köpenhamn, Danmark

(fortsättningsvis ”vi” eller ”United Screens”)

VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Om du är en våra samarbetspartners

Personuppgifter och ändamål:

 • Vi behandlar förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer för att hålla kontakten med dig och hantera de avtal vi har
 • Vi behandlar din alternativa adress i de fall du vill att vi ska göra postutskick till en annan adress än din hemadress
 • Vi behandlar uppgifter om exempelvis ålder, kön, födelseland och geografisk placering eftersom vissa kunder eftersöker kreatörer som tillhör eller kan nå ut till en specifik grupp
 • Vi behandlar bilder och redaktionella texter som handlar om dig för att kunna presentera dig och sälja in dig till våra kunder
 • Vi behandlar företagsnamn och betalningsuppgifter för att kunna hantera fakturering och bokföring
 • Vi behandlar uppgifter om kostpreferenser för vi ska kunna erbjuda dig mat som du tycker om på våra event

Laglig grund för behandlingarna:

För att få behandla personuppgifter måste man ha stöd i lag. Det här regleras av artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen.  I de fall då vi behandlar dina personuppgifter för att presentera dig för våra kunder och hitta samarbeten åt dig är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter våra avtalsförpliktelser. Om vi skulle behöva ytterligare personuppgifter för specifika uppdrag för potentiella kunder och det rör sig om information som du har publicerat på någon eller några av dina kanaler på sociala medier, är den lagliga grunden berättigat intresse. Vi kan också behöva använda dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen (1999:1078). Då är den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Om vi frågar dig om kostpreferenser inför event och liknande, så är den lagliga grunden samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter:

 • I de fall då den lagliga grunden är avtal, så sparas dina personuppgifter så länge ett avtalsförhållande finns emellan oss.
 • I de fall vi använder oss av ytterligare personuppgifter som vi hämtar från dina kanaler på sociala medier för ett specifikt samarbete med berättigat intresse som laglig grund, så sparar vi den informationen så länge som det behövs för det samarbetet.
 • I de fall då den lagliga grunden är rättslig förpliktelse så sparar vi dina uppgifter så länge det krävs enligt lag.
 • I de fall vi använder oss av den lagliga grunden samtycke för att exempelvis inhämta kostpreferenser inför ett event så sparar vi uppgifterna till dess du drar tillbaka ditt samtycke eller i varje fall inte längre än nödvändigt för att organisera och genomföra eventet.

Om du är en kontaktperson hos våra kunder

Personuppgifter och ändamål:

 • Vi behandlar förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig, skicka information om våra tjänster och erbjudanden till dig och för att kunna skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och event.
 • Vi behandlar uppgifter om vilka event, seminarier och utbildningar du blivit inbjuden till och varit på av administrativa skäl
 • Vi behandlar ditt förnamn, efternamn och din signatur ifall vi har ingått ett avtal. Om du har en enskild firma, lagrar vi även ditt personnummer
 • Vi behandlar förnamn, efternamn och betalningsuppgifter när vi hanterar fakturor. Om du har en enskild firma, behandlar vi även ditt personnummer
 • Vi behandlar ditt förnamn, efternamn och e-postadress när vi skickar en orderbekräftelse till dig
 • Vi behandlar uppgifter om kostpreferenser för att vi ska kunna erbjuda dig mat som du tycker om på våra event

Laglig grund för behandlingarna:

I de fall då vi hanterar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, skicka information om våra tjänster och erbjudanden till dig och för att kunna skicka ut nyhetsbrev är den lagliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse att bedriva vår affärsverksamhet. Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera avtal eller orderbekräftelser är den lagliga grunden avtal och om vi behandlar dina personuppgifter för att hantera fakturor är det på grund av vår rättsliga förpliktelse att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

Hur länge sparas dina personuppgifter:

 • I de fall vi använder oss av berättigat intresse som laglig grund sparar vi dina uppgifter tills du meddelar oss om att du inte längre vill att vi kontaktar dig eller tills att dina kontaktuppgifter har blivit inaktuella
 • Personuppgifter som vi behandlar på grund av vårt avtalsförhållande med dig lagrar vi under hela avtalsperioden
 • Om den lagliga grunden är rättslig förpliktelse så sparar vi dina uppgifter så länge som det krävs enligt lag

Om du är en kontaktperson hos våra leverantörer

Personuppgifter och ändamål:                            

 • Vi använder förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig,
 • Vi lagrar ditt förnamn, efternamn och din signatur ifall vi har ingått ett avtal. Om du har en enskild firma, lagrar vi även ditt personnummer
 • Vi behandlar förnamn, efternamn och betalningsuppgifter när vi hanterar fakturor. Om du har en enskild firma, behandlar vi även ditt personnummer

Laglig grund för behandlingarna:

I de fall då vi hanterar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, är den lagliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse att bedriva affärsverksamhet. Om vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera avtal eller orderbekräftelser är den lagliga grunden avtal och om vi behandlar dina personuppgifter för att hantera fakturor är det på grund av vår rättsliga förpliktelse att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

Hur länge sparas dina personuppgifter:

 • I de fall vi använder oss av berättigat intresse som laglig grund sparar vi dina uppgifter tills att vi har tagit ett beslut att antingen kontakta dig för ett eventuellt avtalsförhållande eller inte. Som längst sparar vi dina kontaktuppgifter 3 månader.   
 • Personuppgifter som vi behandlar på grund av vårt avtalsförhållande med dig lagrar vi under hela avtalsperioden
 • Om den lagliga grunden är rättslig förpliktelse så sparar vi dina uppgifter så som det krävs enligt lag

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter utöver de som du själv har lämnat till oss hämtas från sociala medier och offentliga webbsidor.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter används av den personal som är behörig på United Screens att utföra de behandlingar som kommer ifråga för dina personuppgifter. Vi använder oss också av så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. De kategorier av personuppgiftsbiträden som kan komma ifråga är leverantörer av IT-tjänster, print och distribution, tjänster inom sociala medier och säljsamarbetspartners.

Om du är en av vår samarbetspartners så delar vi även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga tex mediebyråer och annonsörer. När ett annat företag är personuppgiftsansvarigt så måste du vända dig till det företaget för att få reda på vilka personuppgiftsbehandlingar som sker. Vill du ha mer information om detta och det berör just dig så är du välkommen att kontakta oss på gdpr@unitedscreens.com

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. I de fall vi använder oss av personuppgiftsbiträden som finns utanför EU/EES ser vi till att nödvändiga garantier för en motsvarande skyddsnivå finns på plats. För tillfället använder vi oss personuppgiftsbiträden som har sina servrar i USA och är anslutna till Privacy Shield.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång:

Du kan när som helst kontakta oss på gdpr@unitedscreens.com och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kopian innehåller de personuppgifter som vi har om dig och information om:

 • varför personuppgifterna behandlas,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna,
 • hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms,
 • varifrån de personuppgifterna kommer, ifall vi inte har hämtat uppgifterna direkt från dig,
 • huruvida United Screens använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig,
 • vilka skyddsåtgärder vi vidtagit ifall uppgifterna har överförts till ett land utanför EU/EES

Rätt till rättelse:

Du kan när som helst kontakta oss och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätten att bli raderad:

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in
 • Du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än United Screens berättigade intresse
 • I de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaka ditt samtycke
 • Du inte längre vill ta emot direkt marknadsföring från oss
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

I vissa fall kommer inte vi att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter, i den mån det är möjligt, för de ändamål som du önskar att uppgifterna raderas för.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Om du inte tycker att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk kan du begära att vi inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig men du ändå inte vill att personuppgifterna raderas.
 • Om vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som det kontrolleras om vårt berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får vi bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell- eller EU-nivå. I alla andra fall måste vi inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Vi måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar:

Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du väljer att göra en invändning så får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om vi inte kan påvisa att vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina rättigheter och friheter. Vi får dock fortsätta behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, inklusive eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med behandlingen. Notera att om du själv kontaktar oss för att få mer information om våra tjänster så utgör vårt svar till dig inte direktmarknadsföring.

Rätt att flytta dina uppgifter (dataportabilitet):

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden antingen är ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut uppgifterna i ett strukturerat format som är allmänt använt och maskinläsbart. Du har alltid rätt att föra över denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

HUR GÖR JAG OM JAG INTE ÄR NÖJD MED BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta gdpr@unitedscreens.com så hjälper vi dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till någon av nedanstående tillsynsmyndigheter för behandling av personuppgifter. De når du på:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Växel: 08-657 61 00

www.datainspektionen.se

Tietosuojavaltuutetun Toimisto

Ratapihantie 9, 6. krs

00520 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

https://tietosuoja.fi/etusivu

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: 22 39 69 00

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Om vi skulle behöva ändra vår Integritetspolicy så kommer du att få information om ändringarna både på vår hemsida och via e-post (om vi har tillgång till din e-postadress) i god tid. Om du på grund av de ändringar som görs vill ändra sättet som vi behandlar dina personuppgifter så rekommenderar vi att du kontaktar oss på gdpr@unitedscreens.com.

Denna version gäller från 2018-05-25

—–

UNITED SCREENS PRIVACY POLICY

INTRODUCTION

We care about your personal integrity. Our goal is for you to always feel safe with how we process information about you, and therefore we want to inform about where your personal data are retrieved from, how we process it and what rights you have.

WHAT IS PERSONAL DATA AND WHAT DOES PROCESSING OF PERSONAL DATA MEAN?

Personal data is something that directly or indirectly can be used to identify a physical living person. Examples of personal data, or data that in combination with other information can become personal data are names, address, phone number, email addresses and information about IP number or similar. Processing of personal data includes all handling of personal data, for example, collecting it, forwarding, analysis, registration and storage.

WHO ARE RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL DATA?

The cof personal data is the company that decides why and how your personal data are being processed.

U Screens AB, organisation number: 556921-4330, Kammakargatan 23, 111 60 Stockholm, Sweden.

U Screens Finland Oy, organisation number: 2659789-6, Luotsikatu 5, 00160 Helsinki, Finland.

United Screens Filial Norge, organisation number: 915 625 916, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norway.

United Screens Filial Danmark, filial af U Screens AB, CRM-number: 39819430  Kompagniestræde 14D, 1208 Köpenhamn, Denmark

(Hereafter ”we” or ”United Screens”)

WHICH CATEGORIES OF PERSONAL DATA ARE WE PROCESSING AND WHY?

If you are one of our partners

Personal data and purpose:

 • We are processing your first name, last name, address, email address and phone number to keep in touch with you and in order to handle the contractual obligations that we have.
 • We are processing alternative address when you want us to make mail distributions to another address than your home address.  
 • We are processing information about, for example age, gender, home country and geographical placement, as some clients search for creators who belongs or can reach a specific group.
 • We are processing pictures and editorial texts about you to be able to present and promote you to our clients.
 • We are processing company name and payment information to handle invoicing and accounting.
 • We are processing information about food preferences to be able to offer you food that you prefer on our events.

Legal basis for the processing:

To be able to process personal data you have to have a legal basis. This is regulated by article 6 in the General Data Protection Regulation (GDPR). When we are processing your personal data in order to present you to our clients and to find client collaborations for you, our contractual obligations is the legal basis for processing your personal data. If we would collect additional personal data for specific collaboration for potential clients and it concerns information that you have published on one or more of your channels on social medias, the legal basis is legitimate interest. We might also need to use your personal data to fulfill our legal obligations, for example the Swedish Accounting Act (1999:1978). In that case legal obligation is the legal basis. If we are asking you for food preferences in prior to event and similar, your consent is the legal basis.

For how long are your personal data being stored:

 • When contractual obligations is the legal basis, we store your personal data as long there is a contractual obligation between us.
 • When we are using additional personal data that we are collecting from your channel(s) on social medias for a specific collaboration with legitimate interest as legal basis, we store that data for as long as needed for that specific collaboration.
 • When legal obligations is the legal basis, we store that data for as long as needed according to applicable law.
 • When consent is the legal basis, in example to collect food preferences in prior to an event, we store that data until you withdraw your consent or not longer than necessary in order to organise and carry out the event.

If you are a contact at our clients

Personal data and purpose:

 • We are processing first name, last name, email address and phone number to be able to contact you, send information about our services and offering to you and to be able to send out newsletters and invitations to seminars and events.
 • We are processing data about which events, seminars and educations you have been invited to and attended of administrative reasons.
 • We are processing first name, last name and your signature if we have signed an agreement. If you have sole proprietorship where the business ID is also your personal ID, we will also process your personal ID.
 • We are processing first name, last name and financial information when we are processing invoices. If you have a sole proprietorship, we also process your personal ID.
 • We are processing first name, last name and email address when we send an order confirmation to you.
 • We are processing information about food preferences to be able to offer you food that you like on our events.

Legal basis for the processing:

When we are processing your personal data in order to contact you, send information about our services and offerings and to send out newsletters and invitations for our seminars and events, the legitimate interest to conduct business is the legal basis. If we process your personal data to administrate agreements or order confirmations, contractual obligations is our legal basis. We can also need to use your personal data to fulfill our legal obligations, for example the Swedish Accounting Act (1999:1978). In that case legal obligation is the legal basis.

How long are your personal data stored:

 • When legitimate interest to conduct business is the legal basis we store that data until you notify us that you don’t longer want us to contact you or until your contact information has become outdated.
 • When contractual obligations is our legal basis we store that data during the contract period.
 • When legal obligations is the legal basis we store that data as long as needed according to law.

If you are a contact at our providers

Personal data and purpose:

 • We are processing first name, last name email address and phone number in order to contact you.
 • We are processing first name, last name and your signature if we have signed an agreement. If you have sole proprietorship where the business ID is also your personal ID, we will also process your personal ID.
 • We are processing first name, last name and financial information when we are processing invoices. If you have a sole proprietorship, we also process your personal ID.

Legal basis for the processing:

Where we are processing your personal data in order to contact you, the legitimate interest to conduct business is the legal basis. If we process your personal data to administrate agreements or order confirmations, contractual obligations is our legal basis. We can also need to use your personal data to fulfill our legal obligations, for example Swedish Accounting Act (1999:1978). In that case legal obligation is the legal basis.

How long are your personal data stored:

 • When legitimate interest to conduct business is the legal basis we store that data until we have taken a decision to either contact you for a possible contract or not. Three months is the longest period we will store your data.
 • When contractual obligations is our legal basis we store that data during the contract period.
 • When legal obligations is the legal basis we store that data as long as needed according to law.

WHERE ARE YOUR PERSONAL COLLECTED?

Personal data beyond the ones that you have given to us are collected from social medias and public webpages.

WHO HAS ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA?

Your personal data is processed by staff that is authorized to process personal data at United Screens. We are using so-called data processors. A data processor is a company that processes the information on our behalf  and according to our instructions. The categories of data processors that may be involved are IT service providers, print and distribution, services within social medias and sales partners.

 

If you are one of our partners, we also share your personal data with some companies that are independent controllers of personal data, such as media agencies, advertisers and clients. When another company is responsible for personal data, you must turn to that company to find out which processing is taking place regarding your personal data. If you want more information about this and how it concerns you specifically, please feel free to contact us at gdpr@unitedscreens.com.

HOW ARE WE PROTECTING YOUR PERSONAL DATA?

We are constantly working to take the appropriate technical and organizational measures required to protect your personal data and, in addition, ensure that the processing is in accordance with applicable law. In cases where we use data processors outside the EU/EEA, we ensure that the necessary guarantees for a corresponding level of protection are in place. At the moment, we use data processors who have their servers in the United States and are affiliated with Privacy Shield.

 

YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT:

Right to access:

You can at any time contact us at gdpr@unitedscreens.com and receive a copy of the personal data being processed. The copy contains the personal data we have about you and information about:

 • why the personal data is processed,
 • the categories of personal data to which the processing applies to,
 • the recipients, or categories of recipients who have received the personal data,
 • how long your personal data will be stored or how the storage time is determined,
 • where the personal data were collected, if we haven’t retrieved the data directly from you,
 • whether United Screens uses automated decision making and, if so, information about the logic behind the automated decision making, the meaning and consequences of this being for you,
 • what protection we have taken if the data were transferred to a country outside EU/EEA

Right to rectification:

You may contact us at any time and request that incorrect personal data to be corrected or supplemented by incomplete personal data.

Right to be forgotten:

You may request that we delete your personal data without unnecessary delay if:

 • Personal data is no longer necessary for the original purposes for which they were collected
 • You oppose the processing of your personal data in any of the cases where we have stated legitimate interest as the legal basis for the process and your objection weighs heavier than United Screen’s legitimate interest
 • In cases where processing of your personal data requires consent, and you wish to withdraw your consent
 • You no longer want to receive direct marketing from us
 • Personal data is processed illegally
 • Personal data must be erased to comply with a legal obligation we are subject to

In some cases, we will not be able to delete your personal data because we must meet law requirements for our business. In such cases, we will block the use of your personal data, as far as possible, for the purposes for which you wish to delete the data.

Right to restriction of processing:

You have the right to request that the processing of your personal data to be limited if any of the following situations exist:

 • If you do not find that the personal data we process is correct and the process can be limited for a time, which allows us to verify that the data is correct.
 • In cases where we no longer need your personal data, but you need the data to claim, determine or defend legal claims, you may request that we do not delete your data.
 • If it would turn out that our processing of your personal data is illegal but you do not want us to delete your personal data.
 • If we have provided legitimate interest as a legal basis for processing of your personal data, you may request that processing of your personal data will be limited during the time that it is needed to control if our legitimate interest is heavier than your objections.

If the processing of your personal data has been limited, we may only store or process your personal data to determine, claim or defend legal claims or to protect any other physical or legal person’s rights, or for reasons relating to an important public interest at national- or EU level. In all other cases, we must obtain your consent for further processing. We also need to inform you when the limitation of processing of your personal data ends.

Right to object:

You may object to any processing of your personal data at any time based on our legitimate interest. If you choose to object, we will no longer process your personal data for the purpose if we can not prove that we have legitimate reasons for processing that weigh heavier than your rights and freedoms. However, we may continue to process your personal data to determine, claim or defend legal claims.

You may object at any time to the processing of your personal data for direct marketing, including any profiling of you made for such purposes. If you make such an objection, we will discontinue the processing. Please note that if you yourself contact us for more information about our services, our response to you is not direct marketing.

Right to move your data (data portability):

If the processing of your personal data is automated and the legal basis is either an agreement (GDPR 6 (1) (b)) or consent (GDPR 6 (1) (a)), you are entitled to receive a copy of the personal data that you have provided us. We will provide the data in a structured format that is widely used and machine readable. You are always entitled to transfer this information to another data processor.

HOW DO I PROCEED IF I’M NOT SATISFIED WITH THE PROCESS OF MY PERSONAL DATA?

If you are not satisfied with the processing of your personal data, please contact gdpr@unitedscreens.com and we will be happy to assist you. If in all probability we would not be able to find a solution together, you can contact the local data protection authorities, which is the supervisory authority for the processing of personal data. The local data protection authorities can be reached at:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Sweden
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Växel: 08-657 61 00
www.datainspektionen.se

 

Tietosuojavaltuutetun Toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Finland
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
https://tietosuoja.fi/etusivu

 

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Norway
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00


Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Denmark
E-post: dt@datatilsynet.dk
Telefon  33 19 32 00

Changes in our privacy policy

If we need to change our Privacy Policy, you will receive information about the changes both on our website and via email (if we have access to your email address) in good time in prior to the changes. If you wish to make changes in the way we process your personal data due to changes in our privacy policy, we recommend that you contact us at gdpr@unitedscreens.com.

This version is valid from 2018-05-25